0 0,00 kr

section

Allmänna användarvillkor

Allmänna användarvillkor (“Villkor”)

Senast uppdaterad: 9 mars 2015

Var god läs dessa allmänna användarvillkor (”Villkor”, ”Användarvillkor) noggrant före du använder webbsidan www.mariacosmetics.com (”Tjänsten”) driven av Venustas OÜ (”oss”, ”vi” eller ”vår”).

Din tillgång till och användning av Tjänsten förutsätts av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa Villkor gäller för alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder Tjänsten.

Genom att besöka eller använda Tjänsten godkänner du att vara bunden av dessa Villkor. Om du är oense om någon del av villkoren har du inte tillstånd till tillgång av tjänsten.

Inköp

Om du vill köpa någon produkt eller tjänst som görs tillgänglig genom Tjänsten (“Inköp”), kan du ombes att lämna vissa uppgifter som är relevanta för ditt Inköp, inklusive, utan begränsning, ditt kreditkortsnummer, utgångsdatumet för ditt kreditkort, din faktureringsadress och din leveransinformation.

Du representerar och garanterar att: (i) du har laglig rätt att använda kreditkort eller andra betalningssätt i samband med något Inköp; och att (ii) informationen du ger oss är sann, korrekt och fullständig.

Genom att ange sådan information ger du oss rätten till att ge informationen till tredje parter för att underlätta genomförandet av Inköp.

Vi förbehåller oss rätten att neka eller annullera din beställning vid vilken tidpunkt som helst av vissa skäl, inklusive men inte begränsade till: tillgänglighet av produkt eller tjänst, fel i produkten eller tjänstens beskrivning eller pris, fel i din beställning, eller andra skäl.

Vi förbehåller oss rätten att neka eller annullera din beställning vid misstanke av bedrägeri eller olaglig transaktion.

Tillgänglighet, fel och oklarheter

Vi uppdaterar ständigt vårt sortiment produkter och tjänster på Tjänsten. De produkter eller tjänster som finns tillgängliga på vår Tjänst kan vara prissatta fel, beskrivits felaktigt, eller otillgängliga, och vi kan uppleva förseningar i uppdateringen av information om Tjänsten och i vår reklam på andra webbplatser.

Vi kan inte garantera och garanterar inte riktigheten eller fullständigheten av någon information, inklusive priser, produktbilder, specifikationer, tillgänglighet, och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera information och rätta till fel, felaktigheter eller utelämnanden när som helst utan tidigare meddelande.

Tävlingar, utlottningar och kampanjer

Alla tävlingar, utlottningar eller andra kampanjer (kollektivt ”Kampanjer”) som görs tillgängliga genom Tjänsten kan styras av regler som skiljer sig från dessa Villkor. Om du deltar i någon Kampanj, var god läs gällande regler samt vår sekretesspolicy. Om reglerna för en Kampanj är i konflikt med dessa Villkor, kommer Kampanj-reglerna att gälla.

Innehåll

Vår Tjänst tillåter att du publicerar, länkar, lagrar, delar och på annat sätt gör tillgänglig viss information, text, grafik, video eller annat material (”Innehåll”). Du är själv ansvarig för det Innehåll du publicerar på Tjänsten, inklusive dess laglighet, pålitlighet och lämplighet.

Genom att publicera Innehåll till Tjänsten, ger du oss rättigheten och licensen att använda, modifiera, offentligt framföra, reproducera och distribuera sådant Innehåll på och genom Tjänsten. Du behåller alla möjliga rättigheter och alla dina rättigheter till allt Innehåll du skickar, lägger ut eller visar på eller via Tjänsten och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Du samtycker till att denna licens inkluderar rättigheten för oss att göra ditt Innehåll tillgängligt för andra användare av Tjänsten, som också kan använda ditt Innehåll som omfattas av dessa villkor.

Du representerar och garanterar att: (i) Innehållet är ditt (du äger det) eller du har rättigheten att använda det och ge oss de rättigheter och den licens som anges i dessa villkor, och (ii) publiceringen av ditt Innehåll på eller via Tjänsten inte bryter mot sekretessrättigheter, publiceringsrättigheter, upphovsrätt, kontraktsrätter eller några andra rättigheter för någon person.

Konton

Då du skapar ett konto hos oss måste du ange information som är korrekt, fullständig och aktuell vid alla tillfällen. Underlåtelse att göra detta bryter mot Villkoren, vilket kan resultera i omedelbar uppsägning av ditt konto på vår Tjänst.

Du är ansvarig för att skydda det lösenord du använder för tillgång till Tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är för vår Tjänst eller en tredje parts tjänst.

Du samtycker att inte lämna ut ditt lösenord till någon tredje part. Du måste meddela oss omedelbart vid det tillfället att du blir medveten om någon överträdelse av säkerhet eller obehörig användning av ditt konto.

Du får inte som användarnamn använda namnet på en annan person eller entitet som inte är lagligt tillgänglig för användning, ett namn eller varumärke som är föremål för någon annan persons eller entitets rättigheter annan än din utan tillbörligt godkännande, eller ett namn som i övrigt är stötande, vulgärt eller obscent.

Immateriella rättigheter

Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (exklusive innehåll som tillhandahålls av användare), funktioner och funktionalitet är och förbliv exklusiv egendom av Venustas OÜ och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärke, och andra lagar i både Estland och utlandet. Våra varumärken och varuutseende får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan skriftligt medgivande från Venustas OÜ.

Länkar till andra webbplatser

Vår Tjänst kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Venustas OÜ.

Venustas OÜ har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, innehållet, sekretesspolicyn, eller praxis för några tredje parters webbplatser eller tjänster. Du bekräftar vidare och accepterar att Venustas OÜ inte skall vara ansvarig eller skyldig, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats eller påstås ha orsakats av eller i samband med användning av eller tillit till sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom sådana webbplatser eller tjänster.

Vi rekommenderar starkt att du läser villkoren och sekretesspolicyn för alla tredje parters webbplatser eller tjänster som du besöker.

Uppsägning

Vi kan säga upp eller stänga av ditt konto omedelbart, utan förvarning eller förpliktelse, oavsett anledning, inklusive utan begränsning om du bryter mot Villkoren.

Vid uppsägning kommer din rätt att använda Tjänsten omedelbart upphöra. Om du vill avsluta ditt konto, kan du helt enkelt sluta använda Tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska Venustas OÜ eller dess styrelseledamöter, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag vara ansvariga för indirekta, tillfälliga, särskilda skador, följdskador eller skadestånd, inklusive utan begränsning utebliven vinst, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster till följd av (i) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att komma åt eller använda Tjänsten; (ii) någon förvaltning eller innehåll från någon tredje part i Tjänsten; (iii) något innehåll erhållet från Tjänsten; och (iv) obehörigt tillträde, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, oavsett om det baseras på garanti, kontrakt, kränkning (inklusive försummelse) eller någon annan rättslig teori om vi har informerats om möjligheten till sådana skador och även om en åtgärd som rekommenderas häri befinns ha misslyckats i sitt egentliga syfte.

Ansvarsfriskrivning

Din användning av Tjänsten sker på endast din egen risk. Tjänsten erbjuds på en ”SOM ÄR” och ”SOM TILLGÄNGLIG” basis. Tjänsten erbjuds utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, icke-intrång eller prestanda.

Venustas OÜ och dess dotterbolag, filialer och dess licensgivare garanterar inte att a) Tjänster kommer att fungera utan avbrott, att den är säker eller tillgänglig vid någon viss tidpunkt eller plats; b) eventuella fel eller defekter kommer att korrigeras; c) Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter; eller d) resultaten av att använda tjänsten kommer att uppfylla dina krav.

Tillämpad lag

Dessa Villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i Estland, utan hänsyn till konflikt med dess rättsliga bestämmelser.

Vår underlåtenhet att upprätthålla en rätt eller bestämmelse i dessa Villkor kommer inte att betraktas som en avsägelse av dessa rättigheter. Om någon bestämmelse i dessa Villkor befinns vara ogiltig eller inte av en domstol, kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss angående vår Tjänst, och ersätter alla tidigare avtal som vi kan ha mellan oss angående Tjänsten.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att, enligt endast vårt omdöme, ändra eller ersätta dessa Villkor när som helst. Om en revidering är väsentlig kommer vi att försöka ge minst 30 dagars varsel innan några nya villkor blir i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att fastställas efter vårt omdöme.

Genom att fortsätta att använda tillträdet till eller använda vår Tjänst efter att ändringarna börjat gälla, accepterar du att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte accepterar de nya villkoren, vänligen sluta använda Tjänsten.

Kontakta oss

Om du har några frågor om dessa Villkor, vänligen kontakta oss.